Aula Tutor centre d'estudis i oposicions
    telèfon 93 181 04 77
fax 93 487 19 95
teléfono 699 006 100
 


Oposicions Tècnic Superior en Educació InfantilDESCRIPCIÓ


Procés selectiu:

1r exercici:

Test sobre el temari o tema a desenvolupar.

2n exercici:

Casos pràctics: Els supòsits pràctics plantejaran una situació educativa de les que ocorren habitualment en les Escoles Bressol o en les llars d’Infants en el marc de l’aula i de l’escola.

En la seva resolució l'opositor/a considerarà les necessitats i edat de l’infant,les característiques educatives del primer cicle de l’educació infantil, el context en que es desenvolupa la vida d’una Escola Bressol i l’actuació educativa i d’ensenyament i aprenentatge que ha d’impulsar l’educador/a amb els nens i nenes, amb les famílies, amb els altres educadors/es i amb l’entorn.

3r exercici:

Examen de coneixements de llengua catalana en el cas de no acreditar nivell C.


Temari
de Tècnic Superior en Educació Infantil

Tema 1. Característiques generals del nen i la nena fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.

Tema 2. El desenvolupament psicomotor en els nens i nenes fins als sis anys. La psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. La sensació i percepció com font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La intervenció educativa.

Tema 3. El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nens i nenes de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

Tema 4. El nen descobreix als altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. El paper del centre d'Educació Infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social. Principals conflictes de la vida en grup.

Tema 5. Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

Tema 6. Influència de les principals corrents pedagògiques i psicològiques en l'educació infantil. Visió actual de les seves aportacions. Experiències renovadores rellevants. Valoració crítica.

Tema 7. La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Expectatives familiars respecte a l'educació infantil. Període d'adaptació dels nens i nenes al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.

Tema 8. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

Tema 9. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. Les hores per a menjar com a moments educatius.

Tema 10. L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per a evitar la discriminació de gènere.

Tema 11. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educació infantil.

Tema 12. Principis d'intervenció educativa en educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del projecte curricular.

Tema 13. La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys.

Tema 14. La funció del mestre o mestra en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nen i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

Tema 15. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització especial i temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.

Tema 16. Equipament, material didàctic i materials curriculars en educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.

Tema 17. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

Tema 18. L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l'expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.

Tema 19. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d'aula.

Tema 20. L'educació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

Tema 21. Evolució de l'expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i estereotips.

Tema 22. L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda en la construcció de la identitat i de l'autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

Tema 23. La influència de la imatge en el nen. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l'educació infantil.

Tema 24. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lógico-matemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l'etapa d'educació infantil.
 REQUISITS GENERALS


Titulació:

 Títol de mestre especialista en Educació Infantil o de Tècnic Superior en Educació Infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.


Nivell de català : equivalent al certificat nivell C.
 


        


Al pressionar SOL·LICITAR INFORMACIÓ està acceptant expressament la política de protecció de dades d´Aulatutor SL


Avis legal - Política de Proteció de Dades

Copyright 2012 Aulatutor S.L. - CIF: B-84854066 - Acadèmies de cursos i oposicions
Rambla Catalunya 60, 5è. 08007 - Barcelona

Creació i disseny pàgina web: Tucan IT